Εγγύηση Εργασιών

Η επιχείρησή μας είναι πιστοποιημένη και με την παράδοση τιμολογίου σας εκδίδει βεβαίωση - πιστοποίηση καλής εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με το νόμο ΕΚ 517/2014 και ΕΚ 2067/2015.