Γιατί Πρέπει να Επιλέγετε Πιστοποιημένους Τεχνικούς

Για την αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση ενός κλιματιστικού είναι σημαντικό να επιλέγουμε πιστοποιημένους τεχνικούς για τους εξής λόγους:

  1. Απόδοση κλιματιστικού. Θα πρέπει να εγκαταστήσετε μονάδα που θα καλύπτει τα BTU που χρειάζεται ο χώρος σας διαφορετικά αυξάνεται η κατανάλωση ρεύματος.
  2. Σωστή θέση του κλιματιστικού. Μόνο έτσι εξασφαλίζετε την πλήρη κάλυψη του χώρου σας.
  3. Η ηλεκτρική παροχή της μονάδας θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του μηχανήματος. Έτσι εξασφαλίζουμε την ορθότερη λειτουργία του μηχανήματος αλλά και την ασφάλεια μας.
  4. Απαραίτητη τακτική συντήρηση με πιστοποιημένα χημικά.
  5. Πλήρωση όπου απαιτείται ψυκτικού υγρού σύμφωνα με τη νέα ισχύουσα νομοθεσία. [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006].

Τα συνεργεία της επιχείρησης «Νάνος Νίκος» απαρτίζονται αποκλειστικά από αδειούχους ψυκτικούς κι έτσι μπορούμε να εγγυηθούμε τη σωστή εγκατάσταση και συντήρηση των μηχανημάτων σας.